Održan godišnji sastanak – HPROTEX

Održan godišnji sastanak

Održan godišnji sastanak

6. ožujka održan je 2. godišnji sastanak istraživačke skupine na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac izložila je dosadašnje rezultate projekta, uz kratke rasprave o svakoj grupi aktivnosti. Osim kraćih kašnjenja u izvođenju nekih aktivnosti, projekt teče po radnom planu od čega je značajnija uspostava Laboratorija za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, zapošljavanje nove doktorandice Ivane Čorak u sklopu projekta „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ te izvrsni rezultati istraživanja u pojedinim aktivnostima.